no-img
حراج فایل

پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم در سال 1386-1385 | حراج فایل


حراج فایل
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۵
doc
شهریور ۶, ۱۳۹۵
حجم فایل:180کیلوبایت
7000 تومان
100 صفحه
7000 تومان – خرید

پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۵


مقدمه :
توان سازگاري در انسان از جمله خصيصه‌هايي تلقي مي‌شود كه نقش اساسي در تأمين بهداشت رواني و جسماني او دارد، زيرا مجموعه‌اي از كنش‌ها و رفتارها شرايط و موقعيت‌هاي جديد فراهم مي‌آورد كه آدمي قادر مي‌شود با ارائه پاسخ‌هاي مناسب راه كمال را طي كند و اين پيشرفت در مقوله رواني و جسماني قابل مشاهده است، زيرا كاركرد مؤثر در نقش‌ها و تكاليفي كه فرد براي آنها اجتماعي شده را به همراه مي‌آورد (نوربان و محمديان شعرباف، ۱۳۷۶).
به تدريج كه انسان رشد مي‌كند به طور پيوسته بايد ساختارهاي رواني خود را از نو سازمان بدهد تا بتواند به گونه‌اي مؤثر با محيط خود برخورد نمايد. به عبارت ديگر، قدرت سازگاري خود را بالا ببرد تا بتواند با محيط هماهنگ باشد. سازگاري مستلزم تعاملي است كه در آن شخص به گونه‌اي نيازهاي شخصي خود را در ارتباط عملي با انتظارات محيط هماهنگ مي‌كند. پياژه معتقد است كه اين فرايند از طريق درونسازي يا جذب و برون‌سازي يا انطباق انجام مي‌گيرد (وظيفه‌شناس، ۱۳۸۰).
سازگاري متشكل از دو فرايند است: منطبق كردن خود با شرايط مشخص و تغيير شرايط براي منطبق كردن آن با نيازهاي خود.
منظور از سازگاري مؤثر فقدان بحران نيست، بلكه وضعيتياست كه در آن به طور معمول انتظار مي‌رود كه استرسهاي زندگي مديريت شده باشد (فنوي، ۱۳۸۰). مك دانلد (۱۹۸۵) مي‌گويد: «وقتي مي‌گوئيم فردي سازگار است كه پاسخهايي كه او را به تعامل با محيطش قادر مي‌كند، آموخته باشد و از نظر عاطفي نيز بتواند با آن تعامل نمايد.» (فنوني، ۱۳۸۰).
بنابراين طبق نظريات فوق سازگاري براي انسان يك ضرورت و امر حياتي به شمار مي‌آيد از آنجا كه انسان در گروه متولد مي‌شود و در گروه زندگي مي‌كند و اجتماعي مي‌شود و در گروه كار مي‌كند و حتي در گروه توان سازگاري خود را از دست مي‌دهد و ناسازگار مي‌شود، اين سؤال پيش مي‌آيد كه چرا در گروه اين كاركرد را دوباره به دست نياورد و درمان نشود. بر اين اساس و به لحاظ اهميت مشاوره و روان درماني گروهي كه نقش اساسي در جلوگيري از اتلاف وقت و هزينه به همراه دارد. در اين پژوهش سعي بر آن است كه تأثير مشاورة گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل (TA) بر سازگاري اجتماعي ، عاطفي و آموزشي دانش‌آموزان مورد بررسي قرار گيرد.
چكيده :
هدف از اين پژوهش بررسي تأثير مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط‌كريم در سال ۸۶-۸۵ مي‌باشد.
روش پژوهش در اين تحقيق روش آزمايشي بود. كه در اين پژوهش ابتدا ۲۰۰ نفر با روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي انتخاب شد كه پس از انجام پيش آزمون از بين آنها دانش‌آموزاني كه كمترين نمره سازگاري را كسب نمودند ۳۰ نفر به صورت تصادفي انتخاب و به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم گرديدند.
جهت اندازه‌گيري داده‌ها از پرسشنامه‌ها سازگاري سينها و سينگ (۱۹۹۳) كه شامل ۶۰ سؤال كه حوزه‌هاي عاطفي، اجتماعي و آموزشي دانش‌آموزان دبيرستاني را مي‌سنجد استفاده شد و همچنين مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل در ده جلسه يك ساعت و نيم اجرا شد و در پايان نيز از هر دو گروه گواه و كنترل پس‌آزمون گرفته شد. به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي (جدول و نمودار) و جهت آزمون فرضيه‌هاي پژوهش از آمار استنباطي (T مستقل و كواريانس) استفاده شد.
نتايج اين پژوهش نشان داد كه روش مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل TA بر سازگاري اجتماعي و سازگاري كل شركت‌كنندگان تأثير معنادار داشته است همچنين نتايج نشان دهنده وجود تفاوت معناداري بين سازگاري دانش‌آموزان پايه اول و دوم مي‌باشد و سازگاري عاطفي و آموزشي نيز افزايش يافته است ولي معنادار نبوده است.

فهرست مطالب :
عـنـوان / شماره صفحات
فهرست مطالب الف
فهرست جداول ث
فهرست نمودارها ث
چكيده ۱
فـصـل اول
كليات تحقيق
مقدمه ۲
بيان‌مسئله ۳
ضرورت و اهميت مسئله تحقيق ۵
اهداف پژوهش ۶
فرضيه‌هاي پژوهش ۷
متغيرهاي پژوهش ۷
تعاريف متغیرها(مفهومي و عملياتي) ۸
تعریف نظری مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل ۸
تعریف عملیاتي مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل ۸
تعریف نظری سازگاری ۹
تعریف عملیاتي سازگاری ۱۰
فصل دوم
ادبيات و پيشينة تحقيق
مقدمه ۱۳
بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن ۱۳
تعریف سازگاری ۱۳
عوامل موثربرسازگاری ۱۴
انواع سازگاری ۱۷
روشها یا اشکال سازگاری ۲۳
ملاکهای سازگاری مطلوب ۲۴
ویژگیهای افراد سازگار ۲۵
بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل ۲۷
نظریه تحلیل رفتار متقابل ۲۷
مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل ۲۸
الگوی حالات نفسانی ۲۸
موقعيت‌های روانی و طرحهای زندگی ۳۲
آسیب شناسی روانی ۳۴
الف : آسیب شناسی ساختی ۲۴
ب: آسیب شناسی کارکردی ۳۵
هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل ۳۵
فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل ۳۶
مشاوره و درمان ۳۸
الف : تحلیل درمان ساختار ۳۸
ب: تحلیل درمان تبادلها ۳۹
ارزشهای مشاوره گروهی ۴۰
جمع بندی مطالب ۴۲
بخش سوم: مروری برپیشینه تحقیق ۴۳
مطالعات صورت گرفته در داخل کشور ۴۳
مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور ۴۶
تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل ۴۸
فصل سوم
روش اجراي تحقيق
مقدمه ۵۲
روش تحقيق ۵۲
جامعه آماري تحقيق ۵۲
نمونه و روش نمونه گیری ۵۲
ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن ۵۳
پرسشنامه سینهاوسینگ ۵۳
پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ ۵۵
روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ ۵۵
روش تجزيه و تحليل داده‌ها ۵۶
شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش ۵۶
گزارش جلسات مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل ۵۷
فصل چهارم
تجزيه و تحليل اطلاعات
مقدمه ۶۰
اطلاعات توصيفي مربوط به مشخصات دموگرافيك نمونه‌هاي تحقيق ۶۲
تجزيه و تحليل داده‌ها ۷۳
فرضیه اصلی ۷۴
فرضيه فرعی اول ۷۵
فرضيه فرعی دوم ۷۶
فرضيه فرعی سوم ۷۷
فرضيه فرعی چهارم ۷۷
فصل پنجم
بحث و نتيجه گيري
مقدمه ۸۰
يافته‌هاي پژوهش ۸۰
الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها ۸۰
ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها ۸۱
پـيشنـهادات تحقيق ۸۷
الف- پيشنهادهاي برخاسته از پژوهش ۸۷
ب- پيشنهادات براي انجام تحقيقات بعدي ۸۸
محدودیتها ۸۸
منـابـع
منابع فارسي ۹۰
منابع لاتين ۹۵
پيـوست
پيوست – خلاصه كامل جلسات گروهي
فهرست جداول:
جدول ۱-۳ : ضرایب پایایی پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ ۵۵
جدول ۲-۳ : ماتریس همبستگی سه حوزه پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ ۵۵
جدول ۱-۴ : توصیف ویژگی های نمونه های مورد پژوهش ۶۲
جدول ۲-۴ : توزیع فراوانی سطح تصحیلات والدین نمونه های مورد پژوهش ۶۲
جدول ۳-۴ : توزیع فراوانی شغل والدین نمونه های مورد پژوهش ۶۳
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی رشته های تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش ۶۴
جدول ۵-۴: توزیع فراوانی پایه تحصیلی والدین نمونه های مورد پژوهش ۶۴
جدول ۶-۴ : توزیع فراوانی سازگاری عاطفی ، اجتماعی و آموزشی نمونه های مورد پژوهش ۶۹
جدول ۷-۴ : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری دردو گروه آزمایش و کنترل ۷۰
جدول ۸-۴: نتایج تحلیل کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مقیاس سازگاری کل ۷۴
جدول ۹-۴: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس سازگاری ۷۵
جدول ۱۰-۴ : نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس عاطفی ۷۶
جدول ۱۱-۴: نتایج کواریانسی مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش با کنترل در مولفه اجتماعی مقیاس آموزشی ۷۷
جدول ۱۲-۴ : نتایج آزمون T گروههای مستقل برای مقایسه میانگین سازگاری در پایه اول و دوم ۷۸
فهرست نمودارها
نمودار ۱-۴ : ترتیب تولد نمونه های مورد پژوهش ۶۵
نمودار ۲-۴ : فراوانی و درصد مولفه های سازگاری در نمونه های مورد پژوهش ۶۷
نمودار ۳-۴ : نتایج توصیفی مولفه های سازگاری در دو گروه آزمایش و کنترل ۷۲ads

درباره نویسنده

HarajiFile 120 نوشته در حراج فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *