no-img
حراج فایل

پایان نامه بررسي نقش‌هاي نمادين در معماري هخامنشي | حراج فایل


حراج فایل
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه بررسي نقش‌هاي نمادين در معماري هخامنشي
doc
شهریور ۵, ۱۳۹۵
حجم فایل:5مگابایت
5000 تومان
272 صفحه
5000 تومان – خرید

پایان نامه بررسي نقش‌هاي نمادين در معماري هخامنشي


مقدمه :
سرزميني كه امروزه به نام «ايران» شهرت دارد، نام خود را از قوم «آريايي» گرفته است. براي بررسي تاريخ اين سرزمين كهن سال و آن قوم تاريخ‌ساز ضرورت دارد به گذشته‌هاي دور بنگريم. موقعيت دقيق جغرافيايي نجد ايران را نمي‌توان ترسيم نمود با اين حال سرزمين پهناوري كه از رشته كوههاي زاگرس در غرب تا فلات پامير در شرق گسترش دارد و از ديرباز زيستگاه انسانها بوده است را «نجد ايران» ناميده اند. گويا نخستين سكونت‌هاي روستايي در دامنه‌هاي حاصل‌خيز كوههاي زاگرس شكل يافته و به تدريج ساير مناطق فلات را دربر گرفته است. پيش از اين كه به مهاجرت آرياييان به آسياي غربي بپردازيم، ضرورت دارد نگاهي هرچند گذرا به پيشينه نجد ايران و اقوامي كه در آن مي‌زيستند بيندازيم و آنگاه سير كوچ آرياييان را تا هنگامي كه فلات ايران در دوره‌ي مادان به عنوان سرزميني سترگ با دولتي نيرومند وارد دوران تاريخي شد، پي‌بگيريم. سخن گفتن از ساكنان سرزمين ايران قبل از آريايي‌ها بدون پرداختن به تمدنهاي كهن ميان رودان و پيوندهاي اين دو سرزمين كاري ناقص است. به همين خاطر در خلال بحث به تاريخ بين‌النهرين هم توجه مي‌شود.
نخستين زيستگاه‌هاي انسان در درّه‌هاي سرسبز شكل گرفته است. زيرا بشر را قادر به شكار در كوه‌ها و بعد كشاورزي در دامنه‌ها مي‌كرد. گذر از زندگي متكي بر شكار و گردآوري دانه، ميوه و سبزي و رسيدن به مرحله‌ي كشت دانه‌ها و پرورش حيوانات و اهلي كردن آنها و توليد خوراك مقدمه‌ي ورود به تمدن و شهرنشيني در آسياي غربي بود كه از آن با عنوان «انقلاب نوسنگي» ياد مي‌شود.
در نجد ايران خشك شدن روز افزون دره‌ها كه معلول پيشرفت دوره‌ي بي‌آبي بوده سبب دگرگوني ژرفي در شرايط زندگاني انسانها شده است. به عقيده رومن گيرشمن باستان‌شناس فرانسوي كهن‌ترين محل سكونت انسان در ايران در دشت سيلك(۱) (در نزديكي كاشان) بوده، زيرا نشانه‌هايي از زندگي يكجانشيني (با سه فعاليت شكار، كشاورزي و ساختن ابزار) در خود نگه مي‌داشت. سيلك با تمدنهاي ميان رودان ارتباط فرهنگي و تجاري داشته است.
چکیده :
انسان موجودي اسطوره باور و نمادساز است. اسطوره آغاز «شدن» و نحوه‌ي «بودن» آدمي را بيان مي‌كند و نماد زبان اسطوره و آيين در درازناي تاريخ بوده است. در جهان بيني اسطوره‌اي انسان خود و جهان را در هم مي‌آميزد تا حضور خويش را در روند حيات به ثبوت برساند. معماري يكي از نمودگاههاي چنين آميزشي است. در معماري دنياي باستان مفاهيم مينوي جلوه‌اي زميني مي‌يافتند و در زندگي واقعي بازتاب پيدا مي‌كردند. هخامنشيان از جمله امپراتوري‌هاي شرقي‌اند كه در گستره‌ي تاريخ شهرتي به سزا يافتند. نام آنها همواره تداعي كننده‌ي بناي بزرگ تخت جمشيد است. هخامنشي‌ها فرهنگي تلفيقي و معماري‌اي تركيبي دارند كه رشته‌ي پيوند چنين فرهنگ و هنري روح پارسي و حامي آن پادشاهان بودند. نگاره‌هاي نمادين تخت جمشيد (و پاسارگاد و شوش) در زمره‌ي مجهولات هنر پارسي‌اند و رمزگان فرهنگي عصر تلقي مي‌شوند. تنوع و در هم تنيدگي اين نگاركنده‌ها ناشي از سرچشمه‌هاي متفاوت فرهنگي آنهاست. نقش مايه‌هايي كه درون مايه‌اي چندگانه دارند: مصري، ميان روداني و ايراني. زمينه‌ي ذهني چنين گزينشي گزيده را بايد در غناي فرهنگي تمدنهاي باستاني پيشين و رواج روح مداراي پارسي از يك سو و گريزناپذير بودن ضرورت اخذ و اقتباس سبك‌هاي هنري از سوي ديگر ديد. تخت جمشيد شاهوارترين و گزيده‌ترين يادگار هخامنشيان محل تلاقي تمدنهاي عصر محسوب مي‌شود و اين بناي فاخر نظمي نمادين از دنياي باستان را در خود ماندگار كرده كه در پلكان آپادانا نمودار گشته است. شاهوارترين نگاره نمادين در هيئت انساني بالدار نمود مي‌يابد. اين نماد شخصيتي رَبّاني و گشاده‌رو با چهره‌اي مُوَقِر و موي فِر را نشان مي‌دهد كه نور فرّهي از سيماي شاهانه‌اش ساطع مي‌گردد و همچون پير روشن رأيي است كه حمايت خود از پادشاهان را با دستي افراشته و حلقه‌ي مشروعيت اعلام مي‌كند. اين نماد فرّ كياني (شاهي) ايرانيان باستان است.
واژگان كليدي: هخامنشي، معماري، تخت جمشيد، نقش، نماد، نقش مايه و انسان بالدار

فهرست مطالب
عنوان / صفحه
پيش‌گفتار ۴
ديباچه ۵
سخني درباره‌ي منابع ۱۴
بخش يكم: پيشينه‌ي هخامنشي‌ها ۲۳
۱ـ هند و اروپاييان ۲۵
۲ـ علل و انگيزه مهاجرت آريايي‌ها ۲۸
۳ـ آريايي‌ها در ايران ۲۹
بخش دوم: پادشاهي هخامنشيان ۳۳
۱ـ كورش ۳۴
۲ـ خط مشي ديني كورش ۳۶
۳ـ داريوش ۳۹
۴ـ خشايارشاه ۴۶
۵ـ فرجام هخامنشيان ۴۹
بخش سوم: شكل‌گيري معماري هخامنشي ۵۴
۱ـ پاسارگاد ۵۷
۲ـ آرامگاه كورش ۶۰
۳ـ شوش ۶۲
۴ـ تخت جمشيد ۶۵
بخش چهارم: نقش برجسته‌هاي تخت جمشيد ۷۱
۱ـ بخش‌هاي برجسته‌ي تخت جمشيد ۷۳
۲ـ نقوش پلكان آپادانا ۷۴
۳ـ نقوش ساير كاخ‌ها ۸۰
۴ـ نقوش آپادانا و جشن آغاز سال نو ۸۳
بخش پنجم: نقش‌هاي نمادين در آثار و اشياء ايران پيش از هخامنشيان ۸۸
۱ـ نماد و نمادگرايي ۸۹
۲ـ سفالينه‌هاي شوش و سيلك ۹۲
۳ـ گنجينه‌ي زيويه و جام زرين حسنلو ۹۶
۴ـ مفرغ‌هاي لرستان ۹۸
۵ـ نقش و نگاره‌ها در آثار منسوب به مادها ۱۰۵
بخش ششم: نقش برجسته‌هاي نمادين در پاسارگاد و شوش ۱۰۹
۱ـ انسان بالدار پاسارگاد ۱۱۱
۲ـ هويت نگاره پاسارگاد ۱۱۵
۳ـ نگاره‌هاي نمادين شوش ۱۱۹
بخش هفتم: نقش‌هاي نمادين تخت جمشيد ۱۲۳
۱ـ پيكار شير و گاو ۱۲۷
۲ـ پيكار شاه و شير ۱۳۳
۳ـ گاوان بالدار انسان سر ۱۳۸
۴ـ باغ پر درخت نمادين ۱۴۶
بخش هشتم: اهورامزدا، فروهر و فرّ در كيش زردشتي و آيين پارسي ۱۵۱
۱ـ اهورامزدا ۱۵۱
۲ـ فروهر ۱۵۵
۳ـ فرّ ۱۵۸
۴ـ فرّ در تاريخ اساطيري ايران ۱۶۴
بخش نهم: نماد بالدار درباور و هنر هخامنشيان ۱۶۷
۱ـ نماد بالدار در خاور نزديك باستان ۱۶۹
۲ـ اشكال و اجزاء نماد بالدار هخامنشي ۱۷۱
۳ـ نيم تنه‌ي بالدار بيستون ۱۷۳
۴ـ نقش رستم ۱۷۶
۵ـ نماد بالدار در تخت جمشيد ۱۸۰
۶ـ دايره‌ي بالدار و شيرمردان تاجدار ۱۸۳
۷ـ پرنده بالدار در باور پارسي ۱۸۴
۸ـ نماد بالدار يا فرّ ايراني ۱۸۶
۹ـ نماد انسان بالدار يا فرّ كياني ۱۸۹
۱۰ـ فرّ و آتش شخصي پادشاه ۱۹۴
۱۱ـ فرّ شاهي و تي‌كي‌هلني ۱۹۶
۱۲ـ نسبت نماد فرمانروايي و فرّ كياني ۱۹۷
۱۳ـ نسبت «شاه ـ عقاب» با وارغنه پرنده‌ي فرّ ۲۰۰
۱۴ـ قوچ بالدار جايگزين انسان بالدار ۲۰۴
سخن پاياني ۲۰۵
فهرست منابع و مآخذ ۲۱۴
پيوست: شكل‌ها و تصويرها ۲۲۲
چكيده‌ي انگليسيبرچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , ,
ads

درباره نویسنده

HarajiFile 120 نوشته در حراج فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *