no-img
حراج فایل

مسئوليت مدني پزشك در مقابل طفل | حراج فایل


حراج فایل
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

PDF
مسئوليت مدني پزشك در مقابل طفل
pdf
شهریور ۵, ۱۳۹۵

مسئوليت مدني پزشك در مقابل طفل


مقدمه :
در سيستم حقوقي ايران و همين طور نظام حقوقي كامن لو هيچ قاعده يا اصلي كه مستقيماً مخصوص مسئوليت مدني پزشك در رابطه با بيمار باشد، وجود ندارد و در هر دو جا مسئوليت مدني پزشك نسبت به بيمار تحت قواعد عمومي مسئوليت مدني قرار دارد. پزشكان براساس قواعد كلي در مورد جنبه هاي داروئي، درماني و پزشكي عملكردهاي حرفه اي خود مسئول مي باشند.
به طور كلي مسئوليت مدني ناشي از بي مبالاتي اشخاص است و مي دانيم كه در حقوق ايران اصل براين است كه نظرية مبناي مسئوليت مدني مي باشد و ساير نظريه هاي ابراز شده در اين مورد را بايد به عنوان استثنائي بر اين اصل تلقي كرد. منظور از تقصير در اين بحث تقصيري است كه پزشك در اجراي كاري كه به عنوان حرفه انجام مي دهد، مرتكب مي شود. نكتة مهمي كه بايد در تقصير پزشكان و يا ساير اشخاصي كه از فنون و مهارت هاي ويژه اي برخوردارند، در نظر داشت تفاوت معيار تميز آن است: در امور فني و تخصصي نمي توان رفتار انسان متعارف را به عنوان معيار تميز خطا از صواب پذيرفت؛ داوري عرف كه به طور معمول به ياري ذوق و اعتبار آن ترديد كرد؛ به ويژه از انساني كه با مفاهيم علمي و قواعد فني ويژه خود گرفته است نمي توان انتظار داشت كه در واكنش هاي خود بسان مردم عادي باشد، اجتماع نيز از اين انتظار طرفي نمي بندد زيرا به منزلة انكار علم و ضرورتهاي تمدن است. بنابراين براي تميز تقصير پزشك بايد رفتار يك پزشك متعارف و محتاط را معيار قرار داد .
مسئله اي كه مطرح مي شود اين است كه آيا تقصير پزشك ناشي از قرارداد است يا قانون؟ به عبارت ديگر آيا مسئوليت پزشك يك مسئوليت قراردادي است و يا مسئوليت قهري است و قواعد عمومي ضمان قهري بر آن حكومت دارد؟
اشكال از آنجا ناشي مي شود كه به حكم قانون نيز پزشك موظف به رعايت نظام هاي شغلي خود مي باشد پس اگر پزشك تخلف كند بايد ديد كه آيا مفاد قرارداد خود با بيمار را ناديده گرفته است يا حكم قانون را؟ به طور كلي در صورت وجود قرارداد، اين تقصيرها را قراردادي محسوب مي نمايند . در فرض مورد بحث ما امكان استناد والدين طفل به قرارداد في مابين آنها و پزشك وجود دارد و مانعي ندارد كه مسئوليت پزشك نسبت به طفل بر اساس شروط قراردادي پدر و مادر با پزشك توجيه شود ولي در مورد خود طفل و ادعاي دوران حيات جنيني، هيچ قراردادي بين پزشك و طفل وجود ندارد و تنها رابطة بين طفل و پزشك اين بوده است كه مادر وي بيمار پزشك بوده است؛ بنابراين مسئوليت مدني پزشك در اين مورد تابع قواعد ضمان قهري و مسئوليت غير قراردادي مي باشد.
مي دانيم كه براي تحقق مسئوليت مدني وجود سه عنصر زير ضروري است:
۱٫ وجود ضرر
۲٫ ارتكاب فعل زيان بار
۳٫ رابطة سببيت بين فعل شخص و ضرري كه وارد شده است
حال به بررسي اين عناصر در رابطه با موضوع مورد بحث خود مي پردازيم.
۱٫ وجود ضرر
مادة يك قانون مسئوليت مدني سال ۱۳۳۹ مقررر مي دارد:« هر كس … موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود خواهد بود» همانطوري كه ملاحظه مي شود در قانون مذكور جبران ضرر معنوي پيش بيني شده است.ads

درباره نویسنده

HarajiFile 120 نوشته در حراج فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *